“Semalt” paýlaşyk programma üpjünçiliginiň hüjümlerinden nädip gaça durmalydygy barada täsirli maslahatlar

Sanly marketing, aragatnaşyk we iş ýerine ýetirilende internet aýrylmaz rol oýnaýar. Kärhanalar we restoranlar, şeýle hem, hüjümçileriň peýdalanýan ssenariýasynda müşderilere we täze myhmanlara ýüzlenmek üçin sanly görnüşe geçýärler. Işewür web sahypasyny ýa-da B2B işini giňişleýin web howpsuzlygy bolmazdan işletmek, uly howp we töwekgelçilik döredýär.

Häzirki wagtda hakerler web sahypalaryna doly gözegçilik edenden soň web sahypasynyň eýelerinden dollar talap edýän Troýan howplaryny we zyýanly programma üpjünçiligini döredýärler. Her gün 1 milliarddan gowrak müşderi täze we asyl mazmuny tapmak üçin gözleg netijeleriniň algoritmlerine baryp görýärler. Sanly geçmek, has köp syýahatçyny üpjün etmek we traffigi döretmek üçin uzak möhletleýin strategiýa durmuşa geçirilenden soň kärhanalary uly girdeji gazanar.

Kiber jenaýatçylary, eýeleriň razylygy bolmazdan kompýuterlere we web sahypalaryna ýaýratmak üçin täze usullary we gurallary täzeleýärler. Beýleki bir tarapdan, SEO hünärmenleri zyýanly howplar bilen hüjüm edilmezligi üçin azatlyklar edýärler. Serfingde hüşgär bolmak wirus ýokaşmagynyň öňüni alýar.

Semalt” -yň öňdebaryjy hünärmeni Raýan Jonsonyň göz öňünde tutan aşakdaky maslahatlary, hakerleriň göwnüne degmezden web sahypaňyzy howpsuz dolandyrmaga kömek eder.

Ulgam programma üpjünçiligiňizi täzeläp durmak

Könelişen programmalar we programma üpjünçiligi web sahypasynyň eýelerini aňsatlyk bilen döwmek howpuna salýar. Hiç kim hakerler tarapyndan döwülenligi sebäpli işden çykmak islemeýär. Ransomare we Trojan wirusynyň kompýuteriňize ýokaşmagynyň öňüni almak üçin programma üpjünçiligiňizi we zyýanly programma üpjünçiligini internetde bar bolan iň soňky wersiýalara täzelemegi göz öňünde tutuň. Zyýanly programma üpjünçiligini gurmak hüjümleriň we howplaryň öňüni almakda hem möhüm rol oýnaýar. Kompýuteriňize bilmezden gurlan ähli Troýan howplaryny ýüze çykarmak we aýyrmak üçin doly skanerleri gurup we meýilleşdirip, hakerlerden bir ädim öňde boluň.

Spam hatlaryny we beýleki goşundylary alýarsyňyz

Häzirki wagtda spamçylar kompýuter ulanyjylaryndan e-poçta salgylaryna galp e-poçta we habar ibermek bilen peýdalanýarlar. E-poçta açylandan soň, müşderi kompýuter ulanyjysy barada has köp maglumat almak üçin hakerleriň ulanýan zyýanly web sahypasyna ugrukdyrylýar. Köplenç spam hatlary, kompýuter ulanyjylaryndan maglumatlaryny doldurmagy we baýrak almagy talap edýän zyýanly kodlar bilen döredilen baglanyşykdan durýar.

Uzakdan iş stoluna birikmek

Uzakdaky iş stoly birikmeleri web sahypalarynyň eýelerini howp astynda goýýar, sebäbi gurnalan zyýanly programma üpjünçiligi kompýuter eýeleriniň razylygy bolmazdan uzakdan işleýär. Hüjümçiler tarapyndan döwülmezligi üçin, kompýuteriňizde howplaryň ýaýramagynyň öňüni almak üçin uzakdaky iş stoly birikmesini öçüriň.

Yzygiderli ätiýaçlyk nusgalaryny ýerine ýetirmek

Kompýuteriňizde yzygiderli ätiýaçlyk nusgalaryny ýerine ýetirmek, programma üpjünçiligi howpunyň kompýuteriňizde ýaýramagynyň öňüni almagyň bir usuly bolup durýar. Uptiýaçlyk satyjy bilen işlemek, trojan wirusyny we töleg programma üpjünçiligini petiklemek üçin gowy ýagdaýy döredýär.

Aragatnaşyk we onlaýn marketing barada aýdylanda, web sahypaňyzyň howpsuzlygy birinji ýerde durýar. Web sahypaňyzyň howpsuzlygyny barlamak we onlaýn amallaryňyzy yzarlamak üçin IT hünärmenlerini işe almak bilen hakerlere köp dollar tölemekden gaça duruň. Müşderiler howpsuzlygyny ileri tutýan guramany makul bilýärler. Web sahypasynyň howpsuzlygyny ileri tutup, gelýänleriň ünsüni özüne çekiň.

mass gmail